اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۵:۲۱

معرفی کارکنان واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

  • سرپرست واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          آقای سید عبدالرسول حمیدی

 

  • کارشناس واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          آقای حامد رحیم پور  لنگرودی

 

  • کارشناس واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          خانم فروغ رحمی


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992