اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۴۲

معرفی کارکنان واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

  • رئیس واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          آقای سید عبدالرسول حمیدی

  • کارشناس واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          آقای حامد رحیم پور  لنگرودی

  • کارشناس واحد مطالعات استراتژیک و ارزیابی عملکرد

          خانم فروغ رحمی


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992