سال رونق تولید 
امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۶:۰۹
 

رابطه راهبردها و اقدامات راهبردی

راهبرد

اقدامات راهبردی

1.      کارآمدسازی مدیریت هزینه و بهره‌گیری از اصول اقتصاد سلامت

1. کنترل هزینه های جاری سازمان

2.      ارتقاء سطح بهره وری  در فرایندهای سازمانی

3.      مشارکت با بخش خصوصی در ارائه خدمات درمانی

4.      بهینه سازی هزینه درمان غیر مستقیم

5.      بهینه سازی هزینه دارو های مصرفی

6.      بهینه سازی هزینه تجهیزات پزشکی

7.      افزایش بهره وری تخت های بستری

2. تقویت پاسخگویی  و فرهنگ مشتری‌مداری در سازمان

8.      تمرکز بر حقوق گیرندگان خدمات در سطح مراکز درمانی

9.      گسترش راههای ارتباط با جمعیت تحت پوشش

10.  ساماندهی فرایند های رسیدگی به  شکایات مراجعین

3. تعالی‌بخشی به خدمات سازمان

11.  تضمین کیفیت خدمات درمان مستقیم

12.  جلوگیری از خطاهای پزشکی

13.  تسهیل دسترسی بیمار به خدمات درمانی

14.  بهسازی فضاهای  درمانی( هتلینگ بیمارستانی و ...)

15.  توسعه  مدیریت بحران و پدافتد غیر عامل

16.  ارتقاء  سطح خدمات اورژانس در مراکز درمانی(صنعتی- خانواده- بیمارستان

17.  افزایش پوشش ارائه بسته های خدمات سلامت

18.  بهینه سازی فرآیند های ارائه خدمات سلامت خانواده

19.  بهبود کیفی نتایج خدمات سلامت خانواده

20.  تقویت نظام سلامت کار

4. متناسب‌سازی خدمات سازمان با نیازها و انتظارات صنعت نفت

21.  بازآرایی ترکیب خدمات سلامت

22.  تدوین بسته های جامع خدمات سازمان

5. بهره‌برداری موثر از پتانسیل‌های سازمانی و گسترش دامنه گیرندگان خدمت

23.  طراحی بسته های خدمتی جهت ارائه به جمعیت غیر شرکتی

24.  افزایش درآمدهای اختصاصی ناشی از فروش خدمات

6.سامان‌بخشی و بهبود مدیریت  سرمایه‌های انسانی در سازمان

25.  تغییر در نظام پرداخت مزایا( اضافه کار)  از سیستم وقت مزدی به کارمزدی

26.  رعایت  عدالت  در پرداخت به گروههای مختلف  کارکنان

27.  بهینه سازی فرایند جذب نیروی انسانی جدی

28.  بازنگری در میزان تفویض اختیار اقدامات اداری به مناطق

29.  ارتقاء شایستگی ها و توانمندیها ی کارکنان

30.  توسعه فرهنگ سازمانی مطلوب

31.  ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان

7. بهینه‌سازی خدمات سلامت مبتنی بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات

32.  تجمیع اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین سیستمهای اطلاعات مدیریت سلامت

33.  شناسایی نیازهای واقعی مناطق , اصلاح و تطبیق ترم افزارها با این نیازها

8. بازآرایی فرآیندها و ساختارهای سازمان

34.  متناسب سازی ساختار با وظایف جاری سازمان در راستای اهداف کلان

9. انسجام‌بخشی به سطوح و زنجیره خدمات سلامت سازمان

35.  ساماندهی  فرایند اعزام و ارجاع بیمار  با هدف کاهش ارجاعات و اعزام غیر ضرور

36.  بهبود مدیریت زنجیره تامین  کالا و خدمات

10. بهینه‌سازی روش انتخاب مدیران بر مبنای مهارت و شایستگی‌ها

37.  توسعه مهارت های مدیریتی و سرپرستی در سطح سازمان

38.  شناسایی  و توسعه ااستعداد های مدیریتی و کارشناسی در سطح سازما ن)

11جلب حمایت و همکاری مدیران صنعت نفت و سایر ذی‌نفعان کلیدی

39.  توسعه همکاری ها با شرکت های نفتی در مناطق مختلف

12. بهبود مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی رفتار دریافت‌کنندگان  خدمت

40.  بهینه سازی رفتار دریافت خدمات

13. بهره‌گیری از نظام مدیریت دانش در سازمان

41.  تمرکز بر بهبود یادگیری سازمانی

42.  باز طراحی فعالیتهای نظام پیشنهادات سازمان

14. ترویج فعالیتها‌ و خدمات بهداشتی و محیط زیست سالم

43.   ارائه خدمات  جامعه محور

44.  رعایت الزامات محیط زیست سالم در سازمان

15. ساماندهی و توانمندسازی مدیریت تحقیقات و فناوری سازمان

45.  گسترش پژوهش های کاربردی در سازمان


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839