سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۵
 

•    تهیه و تدوین سازمان، تعیین سطح روابط و مناسبات بین سازمان ها در سطوح افقی و عمودی و تدوین و یا بازنگری در نظام اختیارات متناسب با دیدگاه ها و روند نیاز و تغییرات محیطی با رویکرد کارآمدی و چابکسازی و نیز اصل واگذاری اختیارات با هدف کوتاه کردن مسیر تصمیم گیری ها.
•    تعیین اصول و مبانی کلی برای دسته بندی وظایف در قالب وظایف حاکمیتی و تصدی گری ـ وظایف بخش ماندگار و واگذار شونده ـ وظایف اجرایی و نظارتی ـ وظایف سیاست گذاری و کنترل و ارزش آفرینی.
•    مشارکت در تدوین و تنظیم رئوس شرح وظایف و مسئولیتها و یا تعدیل و متناسب کردن آن مبتنی بر تغییرات ساختار سازمانی به جهت تسهیل در مناسبات و پاسخگویی در سلسله مراتب اداری.
•    همکاری و مشارکت در تنظیم و تدوین حداقل شرایط احراز مشاغل سازمانی مصوب به منظور فراهم نمودن بستر جذب، گزینش، انتخاب و توسعه مناسب منابع انسانی.
•    ارزیابی اولیه و تعیین سطح و رتبه سمت ها و ارائه آن به کمیسیون هماهنگی طبقه بندی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت.
•    طرح و بیان پروژه های بهبود عملکرد با استفاده از مدل های استاندارد و الگوهای ارزیابی برای نیل به کیفیت جامع و ارتقاء بهره وری سازمانی.
•    ارتباط با شرکتهای گواهینامه دهنده ایزو جهت انجام ممیزی های مربوط با پیگیری امور و دریافت نظارت و پیشنهادات اصلاحی و پیگیری اقدامات مربوط به انجام اصلاحات مورد نظر.
•    همکاری و مشارکت در تنظیم و تدوین شاخصهای سنجش بهره وری سازمان به منظور فراهم نمودن بستر مناسب ارتقاء بهره وری .


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839